طرح های تحقیقاتی

  • بررسی شیوع ناشنوایی و اختلالات شنوایی در جمعیت تهران و عوامل موثر بر آن، 1385

  • بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران با کاهش شنوایی ناگهانی حسی ? عصبی با علت ناشناخته

  • بررسی اثر تادالافیل در درمان كاهش شنوایی حسی - عصبی ناگهانی ایدیوپاتیك

  • بررسی یافته های پلی سمنو گرافی 263 بیمار با اختلالات خواب بررسی شده در مرکز اختلالات خواب نور