تالیفات

       • كتاب ها:

        1. درمان بیماریهای رایج روانپزشكی، گوش و حلق و بینی و چشم پزشكی - انتشارات ناشر طب 1375
        2. زیبایی صورت، دانستنیهای جراحی زیبایی صورت-جلد 1  - انتشارات شوكا 1385
        3. زیبایی صورت، دانستنیهای جراحی زیبایی صورت - جلد 2 - انتشارات شوكا 1387
        4. كاربرد ليزر در گوش و حلق و بيني، مركز تحقيقات ليزر و گوش و حلق و بيني، تهران 1390
        5. اصول زيبايي در جراحي پوست، انتشارات حيان، تهران 1390
       • 6. قصور پزشکی در رشته گوش، حلق و بینی 1394

       • پایان نامه ها:

         1. بررسی كاربرد بافت گستر درجراحی ترمیمی بیماران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی تهران در ده سال اخیر 1375
         2. بررسی نتایج كاشت حلزون شنوایی در بیماران ناشنوا ناشی از مننژیت 1381
         3. سطح تحول یافتگی مکانیسمهای دفاعی و گرایش به جراحی زیبایی در مردان 1388
         4. ارزیابی شیوع افسردگی و اضطراب در شدتهای مختلف سندرم آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان 1389
         5. ارزیابی کیفیت زندگی در شدتهای مختلف سندرم آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان 1389
         6. بررسی عوارض و پیش آگهی جراحی و رزکسیون تومورهای CP Angle در بیماران جراحی شده در بیمارستان رسول اکرم از سال 1385 تا 1390
         7. بررسی عوارض و پیامدهای  جراحی در بیماران مبتلا به انواع پاراگانگلیومای گوش و قاعده جمجمه، جراحی شده در بیمارستان رسول اکرم از سال 1385 تا 1390
         8. تعیین امتیاز پرسشنامه SNOT 22 در جمعیت سالم 1391
         9. مقایسه نتایج درمانی دو روش فیس لیفت در اجساد مرکز پزشکی قانونی  تهران 1390
        10. بررسی علل و عوارض زودرس تراکئوستومی باز
        11. تجزیه و تحلیل بافت نرم صورت توسط معیارهای استاندارد آنتروپومتریک در عکس های رخ و نیمرخ جوانان سالم ایرانی
        12. بررسی تاثیر تونسیلکتومی بر BMI کودکان مبتلا به هیپرتروفی تونسیل های پالالتین و فارنژیال

        مقالات
        Asghari A, Farhadi M, Kamrava SK, Ghalehbaghi B, Nojomi M. Subjective Sleep Quality in Urban Population. Archives of Iranian Medicine.15(2):95.
        Asghari A, Izadi F, Memari F. Werner's Syndrome: A Rare Cause of Hoarseness. Journal of Voice. 2008;22(4):509-11.
        Asghari A, Mohammadi F, Kamrava SK, Tavakoli S, Farhadi M. Severity of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.1-5.
        Asghari A, Mohammadi F, Kamrava SK, Jalessi M, Farhadi M. Evaluation of quality of life in patients with obstructive sleep apnea. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.1-6.
        Daneshi A, Asghari A, Bahramy E. Primary meningioma of the ethmoid sinus: a case report. Ear, nose, & throat journal. 2003;82(4):310.
        Daneshi A, Bozorgzadeh N, Asghari A, Jome HE, Mirhaj P, Nojoumi M. Dynamic posturography for staging of patients with Meniere's disease. The Journal of Laryngology & Otology. 2009;123(08):863-7.
        Daneshi A, Farhadi M, Asghari A, Emamjomeh H, Abbasalipour P, Hasanzadeh S. Three familial cases of Michel's aplasia. Otology & neurotology. 2002;23(3):346.
        Ebarhim A, Babak G, Alimohammad A, Shabnam J, Alireza A, Forough F. High Prevalence of Sleep Problems in School-and Preschool-aged Children in Tehran: a Population Based Study. Iranian Journal of Pediatrics.23(1):45.
        Farhadi M, Asghari A, Jalessi M, Emamdjomeh H. F049 Effects of dexamethasone loaded silicone implant in guinea pig cochlea. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.75:92.
        Farhadi M, Kamrava SK, Behzadi AH, Rafiezadeh P, Asghari A, Rezvan F, et al. The efficacy of photodynamic therapy in treatment of recurrent squamous cell and basal cell carcinoma. Journal of drugs in dermatology: JDD.9(2):122.
        Farhadi M, Mirzadeh H, Solouk A, Asghari A, Jalessi M, Ghanbari H, et al. Collagen immobilized patch for repairing small tympanic membrane perforations: In vitro and in vivo assays. Journal of Biomedical Materials Research Part A.
        Ghalehbaghi B, Mohammadi N, Asghari A, Ahmadvand A, Moradi Y, Kamrava K, et al. Evaluation of Iranian pediatric specialists attitude and knowledge regarding approach to patients with acute otitis media. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI).26(2):58-65. 
        Javadi M, Asghari A, Hassannia F. Value of Fine-Needle Aspiration Cytology in the Evaluation of Parotid Tumors. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery.1-4.
        Javadi M, Bafrouee FM, Mohseni M, Asghari A. Laryngeal adenoid cystic carcinoma in a child: a case report. Ear, nose, & throat journal. 2002;81(1):34.
        Kamrava K, Jalessi M, Asghari A, Farhadi M. Have Guidelines Affected Ear, Nose, and Throat Specialists Diagnoses and the Prescription of Antibiotics for Acute Otitis Media.
        Mahmoudian S, Farhadi M, Kadivar M, Ghalehbaghi B, Rahimi F, Hemami MR, et al. Prognostic validity of dichotic multiple frequencies auditory steady-state responses versus distortion product otoacoustic emissions in hearing screening of high risk neonates. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.
        Maleki Sh, Kamrava SK, Sharifi D, Jalessi M, Asghari A, Ghalehbaghi S, Yazdanifard P.. Effect of local irradiation with 630 and 860 nm low-level lasers on tympanic membrane perforation repair in guinea pigs. J Laryngol Otol.
        Memari F, Asghari A, Daneshi A, Jalali A. Safety and patient selection of totally implantable hearing aid surgery: Envoy system, Esteem. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.1-5.
        Moghimi M, Kamrava SK, Heshmatzade Behzadi A, Asghari AM, Jalessi M, Naraghi MM, et al. Primary echinococcal cyst in the thyroid gland: a case report from Iran. The Journal of Infection in Developing Countries. 2009;3(9):732-4.
        Mohammadi F, Asghari A, Kamrava SK, Tavakoli S. TI-070 SEVERITY OF DEPRESSION AND ANXIETY IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME. Sleep Medicine.12:S77.
        Pousti SB, Jalessi M, Asghari A. Management of Nasofrontal Angle in Rhinoplasty. Iranian Red Crescent Medical Journal.12(1):7-11.