نقایص لاله گوش

نقایص لاله گوش به شکلهای مختلف می توانند دیده شوند. بعضی از نقایص مادرزادی بوده و شایعترین نوع آن لاله ی گوش برجسته یا Lop Ear می باشد. نقایص مادرزادی شدیدتری نیز ممکن است دیده شود که در شدیدترین نوع آن که میکروشیا نام دارد، لاله گوش تشکیل نشده و تنها ممکن است جزیی از نرمه گوش دیده شود. نقایص مادرزادی لاله ی گوش ممکن است یکطرفه، دوطرفه و همراه با عدم تشکیل مجرای گوش باشند. نقایص لاله ی گوش ممکن است در اثر ضربه، بریدگی به صورت اکتسابی ایجاد شود.