گوش طبیعی

گوش سالم چگونه كار مي كند؟

گوش سه قسمت اصلي دارد: خارجي، مياني و داخلي. گوش خارجي شامل لاله و مجرای گوش می شود. پرده گوش، مجرای گوش (گوش خارجی) را از گوش مياني جدا مي كند. استخوانچه هاي كوچك گوش مياني (چکشی، سندانی و رکابی) انتقال صوت را از پرده گوش به گوش داخلي انجام می دهند. گوش داخلي شامل گیرنده های عصب شنوائي و تعادلی است كه به مغز می‌رود.امواج صوتي از طریق هوا منتقل مي شوند. اين امواج وارد مجرای گوش شده و سپس سبب ارتعاش پرده گوش مي شوند. ارتعاشات از پرده گوش به استخوانچه هاي گوش مياني منتقل مي شود و از طريق آنها به عصب شنوائي درگوش داخلي منتقل مي شود. در اينجا، ارتعاشات تبديل به پیامهای عصبي شده و به مغز منتقل می شوند. مغز اين پیامها را به عنوان صوت تفسير مي كند. (موزيك، صدا، بوق ماشين و غيره)